Arabic
Arabic

BADAN PEMBINA HARIAN

Badan Pembina Harian Universitas selanjutnya disingkat BPH-UMSU adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketua
Dr. H. Bahril Datuk, M.M

Sekretatris
Drs. H. Dalail Ahmad, M.A

Bendahara
Drs. Mutholib, M.M

Anggota
Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, M.A
Dr. Ida Hanifah, SH., M.H

a. BPH-UMSU melaksanakan fungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas:

  • Memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan UMSU dalam pengelolaan UMSU.
  • Bersama pimpinan UMSU menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan
  • Bersama pimpinan UMSU dan Senat menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Statuta.
  • Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

b. BPH-UMSU berwenang:

  • Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan Persyarikatan atas usul Pimpinan UMSU.
  • Melaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UMSU.
  • Melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di UMSU.

c. Tanggungjawab BPH-UMSU

  • Bertanggungjawab dalam mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan
  • Bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UMSU.
  • Jumlah anggota BPH sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi, unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami Persyarikatan.